Prevenció i promoció de la salut

Programa dirigit a prevenir el deteriorament físic i funcional i potenciar les capacitats preservades, així com a rehabilitar determinades funcions que es valorin com a recuperables.

Facilitar i donar suport a les ABVD des del centre. Serveis de perruqueria, podologia i bugaderia, dutxes i higiene, Servei d'Infermeria / Educació per la salut, manutenció, activitats quotidianes motivant a realitzar totes aquelles activitats que encara són capaços de fer i que els ajuden a portar una vida plena i activa.

Atenció sanitària integral a la persona al llarg de la seva vida des d’una esfera biopsicosocial.

Centre de Reducció de Danys amb espai de venopunció assistida i espai d'inhalació assistida per tal d'afavorir la millora de les condicions sanitaries de la población a l’inici de tractament.

Contacte permanent amb la xarxa de serveis socials i serveis comunitaris: sis, serveis socials de zona, albergs i recursos per a persones en situació de marginació i exclusió social i d'altres que donin suport als processos personals dels pacients (Saier, Consolats, teixit associacitiu,etc.,).

Prestació directa de serveis a persones consumidores de drogues en actiu en situació de marginació i exclusió social.

Contacte permanent amb entitats i recursos de la xarxa de drogues (altres cas, comunitats terapeutiques i unitats de desintoxicació) Xarxa assistencial de VIH, així com amb la de salut (hospitals, C.A.P, ASSIR, CSMA, etc.,)

Centre de tractament integral a les drogodependències. Servei sociosanitari, atenció sanitaria, social, psicològica i suport educatiu.

Realització d'activitats a través de programes funcionals que s’estableixen individualment mitjançant el PIRR (Pla Individual de Reinserció i Rehabilitació).

Pàgines