Prevenció/Sensibilització

Realització d'una jornada d'educació física amb alumnes de diferents escoles a partir de les propostes preparades pels professors en les jornades de treball

• Patrimonia’m: Cada centre adopta un vestigi de la Barcelona romana. Desenvolupa una activitat d’aprenentatge a l’entorn del vestigi. Participa a la setmana d’intercanvi “Barcino Viva”.
• Joc de Rol: Trobada lúdica mitjançant un joc de rol, elaborat per persones minusvàlides a l’escola.

Programa escolar per adoptar la decisió adequada en situacions d’ús de drogues legals i il·legals, preferentment alcohol i cannabis. 3er ESO.

És el recurs de referència per als casos de consulta i detecció de consum de drogues dels alumnes dels centres d'ensenyament secundari de Barcelona. Atèn a adolescents i joves que s'inicien en el consum de drogues, i a les seves famílies. També ofereix assessorament i orientació al professorat i als recursos comunitaris.

Temàtica 
Destinataris/es 

Eduació sanitària als escolaritzats a primer curs de primària. Assessorament per facilitar la raspallada i foment de l'alimentació saludable.
Taller desenvolupat a d demanda de l'escola, reforçant hàbits d'higiene i d'alimentació saludable.

Programa escolar per reduir la freqüència del tabaquisme. 1er ESO
Programa de prevenció de les addiccions especialment centrat en la prevenció del consum de tabac adreçat als adolescents escolaritzats.

Programa escolar per prevenir les relacions sexuals no protegides. 4t. ESO.
Prevenció de l'embaràs adolescent i de les infeccions de transmissió sexual, que incliu VIH/Sida. S'adreça als estudiants de secundària i es pot fer des de 3er d'Eso fins a 2n de batxillerat o de cicles formatius.

Temàtica 
Destinataris/es 

Programa escolar de prevenció de l'obesitat infantil. 4t curs de primària.
Programa de promoció de l'alimentació i nutrició saludable així com de l'acctivitat física i un descans equilibrats. S'emmarca en el projecte d'avaluació d'efectivitat d'aquesta intervenció anomenada POIBA (Prevenció de l'Obesitat Infantil a Barcelona).

Servei gratuït de desinfecció, desinsectació i desratització (DDD) a les escoles públiques de la ciutat

Pàgines