Adolescència i joves

Programa escolar per adoptar la decisió adequada en situacions d’ús de drogues legals i il·legals, preferentment alcohol i cannabis. 3er ESO.

És el recurs de referència per als casos de consulta i detecció de consum de drogues dels alumnes dels centres d'ensenyament secundari de Barcelona. Atèn a adolescents i joves que s'inicien en el consum de drogues, i a les seves famílies. També ofereix assessorament i orientació al professorat i als recursos comunitaris.

Programa escolar per reduir la freqüència del tabaquisme. 1er ESO
Programa de prevenció de les addiccions especialment centrat en la prevenció del consum de tabac adreçat als adolescents escolaritzats.

Programa escolar per prevenir les relacions sexuals no protegides. 4t. ESO.
Prevenció de l'embaràs adolescent i de les infeccions de transmissió sexual, que incliu VIH/Sida. S'adreça als estudiants de secundària i es pot fer des de 3er d'Eso fins a 2n de batxillerat o de cicles formatius.

Servei gratuït de desinfecció, desinsectació i desratització (DDD) a les escoles públiques de la ciutat

Temàtica 
Destinataris/es 

Garantia que els infants estiguin protegits contra les malalties vacunables i que auestes no alterin el funcionament de l'escola. Revisió del carnet vacunal, orientació a les famílies per millorar la cobertura i en alguns casos l'adminitració directament de les vacunes.

Concurs amb compromís de classe per mantenir-se sense fumar 6 mesos.

Programa escolar per promoure una alimentació saludable i prevenir trastorns alimentaris. 2n ESO.
Educació sobre els canvis corporals a la pubertat, alimentació i els seus transtorns.

Actuacions per evitar la transmissió de malalties a l'escola, investigació sobre brots i actuació en caso de declaració de malalties transmissibles de rellevància sanitària (meningitis o tuberculosi). Les accions poden anar des de l'aportació de material informatiu fins a la vacunació o tractaments urgents per evitar la trnasmissió de deteminats problemes.

Pàgines