Procés participatiu

Per al desenvolupament d’aquest projecte s’ha construït una metodologia específica de recerca/acció, partint d’un marc teòric plantejat i dels recursos existents al territori.

Per tal de concretar l’estudi i responent a la pregunta "Què volem saber com a comunitat educativa?" es va realitzar un esforç per concretar les dues temàtiques prioritzades en una sèrie d’hipòtesis claus construïdes entre totes les persones membres del Grup d’Educació. Aquestes hipòtesis marcarien les línies específiques de l’estudi: allò que volíem contrastar per tal de corroborar o bé desestimar. En el quadre següent es mostren aquestes hipòtesis, tres en el cas de l’abandonament escolar prematur, i quatre en el cas de la (des)connexió entre l’escola i la família:
 

grafic_participacio1.jpg

D’aquesta manera, s’han pensat i desenvolupat estratègies diferenciades per fer partícips del procés a la diversitat d’agents educatius del territori seguint amb la lògica que mostra es següent gràfic:

 

grafic_participacio.jpg

Estratègia amb centres educatius: Al llarg del procés s’ha corroborat la necessitat d’incorporació de la veu de centres educatius en el diagnòstic, i a la vegada, la dificultat per assolir la seva participació. S’han desenvolupat accions de difusió i contactes amb direccions i professorat.

Estratègia amb les organitzacions d’educació no formal: Des d’un inici, es va creure convenient que el procés de diagnòstic hauria de comptar amb el seguiment d’un grup de treball format per diferents entitats socioeducatives de l’àmbit de l’educació al Raval. El Grup d’Educació al Raval ha estat un espai que s’ha reactivat per fer aquesta tasca i s’ha dividit en dos espais: la reunió plenària i el grup impulsor. Aquest segon ha complert una funció més operativa i de presa de decisions dins de la globalitat del procés.

Estratègia amb la ciutadania: joves i famílies: L'estratègia amb la ciutadania s’ha construït amb l’objectiu d’assolir la seva implicació des de l’inici del procés, amb la intenció que formin part de la planificació comunitària en un futur proper. Per a això s’han realitzat diverses activitats (grups de discussió que han adoptat diferents formats) amb joves i adults/es. Per als dos casos, s’ha preparat un dossier explicatiu on, entre d’altres aspectes, s’especifiquen les temàtiques que es volen treballar i que tenen relació amb les hipòtesis plantejades en un inici.